Missie & Visie

‘Modernisering naar menselijke maat’, aldus het leidende motto bij de formulering van onze Toekomstvisie multidisciplinaire Huisartsenzorg in de wijk Kolderbos  te Genk.

Een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg kenmerken van onze multidisciplinaire huisartsenzorg. Dat moet ook zo blijven en waar mogelijk versterkt, want het zijn juist deze kenmerken die patiënten zo waarderen in onze praktijk. Het is voor de patiënt essentieel zich gekend te weten door een vaste huisarts nu de maatschappij en gezondheidszorg steeds complexer worden. De huisarts op zijn beurt voelt zich bij het verstrekken van zijn adviezen-op-maat gesterkt door zijn langdurige betrokkenheid bij de patiënt en het vertrouwen dat die in hem stelt.

Onze Toekomstvisie wil de kernwaarden van de Belgische huisarts zorgvuldig borgen. Daarnaast is er oog voor de behoefte aan vergroting van de samenhang in de zorg door sociale veranderingen, technologische veranderingen, ecologische veranderingen, politieke en institutionele veranderingen. De huisarts – nu, maar ook in de toekomst – levert zorg in fysieke consulten en visites, aangevuld met ICT-hulpmiddelen. In de consultatieruimte vormen deskundigheid, overzicht en betrokkenheid van de huisarts nog altijd de basis van een door de patiënt gerespecteerd advies. Patiënten hebben in de 21e eeuw ook veel meer toegang tot technologie en informatie. Vanuit zijn gids- en spilfunctie kan de huisarts, in samenspraak met andere betrokkenen, op zoek gaan naar een multidisciplinair model waarin de zorg doelmatig, tijdig en gepast wordt ingezet.

Met deze Toekomstvisie willen we als Groepspraktijk Kolderbos bijdragen aan een gezonde mens én samenleving. Zo kunnen onze huisartsen zich sterk maken voor een toekomst waarin zij er voor de patiënt zijn én blijven, als vertrouwenspersoon met een deskundig oordeel. Niet alleen zal de patiënt zich dan blijvend gekend en erkend voelen, maar ook kan hij/zij zo beter zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen gezondheid. In onze visie omarmen we de waarden van het Quintiple Aim model dat streeft naar:

– Het verbeteren van de gezondheidstoestand op populatieniveu;

– Het verbeteren van de zorgervaring van patiënten;

– Het reduceren van kosten in de zorg en zodoende de waarde voor de patiënten met een ondersteuningsbehoeft op het vlak van zorg en welzijn verhogen;

– Het terugdringen van ziekterverzuim door multidisciplinair te werken;

Onze groepspraktijk hanteert de notie van gezondheid als kernwaarde. Voorkomen is beter dan genezen, blijft ons motto. De POH (praktijkondersteuner huisarts/verpleegkundige) speelt hierin een grote rol als het gaat om ons preventiebeleid.

In onze visie op geneeskunde hechten we veel belang aan preventie en kwaliteit. We hanteren evidence-based medicine (EBM) als een belangrijk basisprincipe. We voorzien regelmatige overlegmomenten en een wekelijkse teamvergadering (afwisselend-organisatorisch en medisch).

 1. Een toekomstbestendige invulling van de kernwaarden huisarts geneeskunde – medisch / generalistisch, persoonsgericht en continu – die een adequaat antwoord geeft op de vragen van allerlei groepen patiënten in de samenleving en met name in de wijk Kolderbos.
 2. De huisarts kent zijn of haar patiënten en de patiënten kennen hun huisarts.
 3. Gedeelde en afgestemde verantwoordelijkheden met andere zorgverleners, zodat de verschillende zorgvragen op de juiste tijd, op de juiste plaats door de juiste zorgverlener worden beantwoord.
 4. Het leveren van kwalitatief goede en samenhangende zorg op maat dicht bij de patiënt. Goede kwaliteit uit zich in: patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, berekenbaarheid, tijdigheid, gepaste zorg en gelijkheid. De poortwachtersfunctie/triage is daarbij essentieel.
 5. Aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over het behandelbeleid en de bevordering van zelfmanagement en versterking van de mantelzorg.
 6. Onze huisartsenzorg draagt bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden in de bevolking, met name in de wijk Kolderbos door multidisciplinair te werken
 7. Meer sociale rechtvaardigheid en inclusie in het zorgaanbod. Met extra oog voor kwetsbaren.
  Samengevat:
  – Onze huisartsen staan in voor medisch-generalistische zorg;
  – Onze huisartsen bieden gepersonaliseerde zorg;
  – Onze huisartsen zijn teamspelers;
  – Onze huisartsen zetten zich dagelijks in voor publieke gezondheid; zij blijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het totale gezondheidsbeleid vervullen
 1. De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen wijk door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisarts, samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en het stimuleren van zorginnovatie.
 2. Wij investeren in een duurzame relatie met de patiënt, ondanks de veranderingen in het zorglandschap, met name de arts-patiënt relatie.
 3. De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team: de eigen huisarts en daarnaast een vast team.
 4. Wij zetten ons in voor persoonlijke continuïteit.
 5. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het – in samenspraak met de patiënt – te bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch patiëntendossier/emd bijgehouden en beheerd en de gegevens door de huisarts geïnterpreteerd.
 6. Versterking van de coördinatie- en gidsfunctie van de huisarts voor alle patiënten die dat nodig hebben, met name de groeiende groep kwetsbare ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische aandoeningen.
 7. Om de service naar patiënten te verbeteren, maken wij actief gebruik van de mogelijkheden voor informatie- en communicatietechnologie.
 8. Versterken van de organisatiegraad van huisartsenpraktijken op lokaal niveau, ter verbetering van de kwaliteit, samenwerking en doelmatigheid.
 9. Door meerdere openingstijden kan een groter deel van de zorgvraag van patiënten overdag worden opgevangen.
 10. Wij werken samen met andere zorgverleners samen op basis van richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.
 11. Wij richten ons vooral op die vormen van preventie waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorg gerelateerde en geïndiceerde preventie.
 12. Samen met andere partijen (stad Genk) ondersteunen wij met de huisartsenkring wijk gebonden preventie.
 13. Om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen werken wij samen aan zorginnovatie.
 14. De agenda van onderzoek en innovatie concentreert zich op voor de huisartsenzorg relevante thema’s, die gekoppeld zijn aan de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Met het oog op het efficiënt gebruik van beschikbare middelen vindt afstemming van deze agenda plaats op landelijk niveau.
 15. Onze multidisciplinaire huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de monitoring en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en praktijkvoering.
 16. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van het vakgebied, doordat wij meewerken aan onderwijs, onderzoek of innovatie. Wij bieden een  warme stageplek aan voor studenten van de KU Leuven.
 17. Wij bieden gepersonaliseerde zorg waarbij we als groepspraktijk multidisciplinair te werk gaan door hand in hand te werken met professionals uit andere sectoren (gelijkaardige of aanvullende andere kennis en kunde).
 18. We streven ernaar om het langdurige ziekteverzuim terug te dringen door een beroep te doen op andere zorgprofessionals en actoren die ondersteuningstrajecten kunnen inzetten om dit doel te behalen.
 19. We willen werken aan preventieve zorg door een uitgebreid gamma preventiebeleid aan te bieden. De POH is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

De patiënten van de groepspraktijk Kolderbos kunnen het volgende aanbod verwachten: laagdrempelige generalistische medische zorg voor jong en oud dichtbij huis, die is afgestemd op de behoeften van allerlei groepen patiënten.

De toekomstige samenleving kenmerkt zich door toenemende vergrijzing, individualisering, diversiteit en veranderende samenlevingsvormen. Omdat de huisartsenzorg rekening houdt met de persoonlijke context, wensen en behoeften van eenieder, bieden wij adequate en geëigende zorg op maat. Dit is de sleutel tot zinnige en zuinige zorg.

Dicht bij huis

Door maximaal gebruik van de mogelijkheden van de huisarts en door samenwerking met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn, ontvangt de patiënt zoveel mogelijk zorg in de buurt van zijn eigen woonomgeving. Hierdoor worden de diagnostische en therapeutische mogelijkheden uitgebreid.

Complexe ouderenzorg, samenhangende chronische zorg, oncologische nazorg en palliatieve zorg vormen daarbij een essentieel onderdeel van ons als huisartsenzorg.

Laagdrempelig

De praktijkorganisatie voorziet in een laagdrempelige toegang en bereikbaarheid voor alle patiënten. Een goede inzet van informatie- en communicatietechnologie optimaliseert de contacten met patiënten en de service. Ook voor minder mobiele patiënten is de praktijk goed toegankelijk en bereikbaar. Hiervoor zijn specifieke voorzieningen getroffen. Onze kerntaak blijft geneeskunde en het gaat over: gezondheidsproblemen voorkomen, klachten doorgronden en een goede aanpak voorzien; patiënten behandelen, opvolgen, doorverwijzen en begeleiden alsook zorgverlening bieden bij chronische patiënten. Kortom een duidelijk pakket van acute spoedeisende, chronische preventieve en palliatieve zorg. Onze huisartsen hebben naast de fysieke ook oog voor de geestelijke gezondheid van mensen en weten hen naar de juiste zorgprofessionals (zowel intern als extern) door te verwijzen.

Organisatie KolderbosOm tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende zorg vraag wordt de generalistische medische zorg dicht bij huis voor alle mensen geboden.

Van lokaal naar lerend netwerk

Wij werken samen met onder meer apothekers, kinesist-therapeuten, thuisverpleegkundigen, eerstelijnspsychologen. In de 21e eeuw ontwikkelen we ons van hyperlokale huisartsenpraktijk naar lerend netwerk van lokaal verankerde huisartsenpraktijken. We streven naar een vorm van internationale uniformiteit omtrent gezondheidsbeleid. Een leven lang leren is leidend voor de huisarts van de toekomst. Het vereist ruimte als huisarts up to date te zijn in tal van kennisdomeinen die voor onze kerntaken relevant zijn. We zijn teamplayers aan het worden.

Regionaal

Lokale huisartsensamenwerkingsverbanden bundelen hun krachten in regionale huisartsennetwerken. De schaal, functie en organisatie van een regionaal huisartsennetwerk zijn enerzijds afhankelijk van de behoeften van patiënten en huisartsen en anderzijds van het aantal en de aard van de andere zorgaanbieders in de regio.

In de besturing van het regionaal huisartsennetwerk hebben de huisartsen een doorslaggevende invloed op de inhoud van de zorg en het medische beleid.

De landelijke vereniging Domus Medica ondersteunt de huisartsenzorg met visieontwikkeling, inhoudelijke en financiële belangenbehartiging, richtlijnontwikkeling met bij behorende implementatiematerialen, publieks- en patiëntenvoorlichting, ICT- en kwaliteitsbeleid en (na)scholing.

De universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde (KUL) zorgen voor onderwijs, onderzoek en innovatie en zijn verantwoordelijk voor de huisarts opleiding.

Samen met het team vullen onze huisartsen de drie kernwaarden – generalistisch, persoonsgericht en continu – in naar de eisen en mogelijkheden van de samenleving in de 21e eeuw. Empathie en heilzame zorg bestaan bij de gratie van een goede relatie.

De kracht en toegevoegde waarde van onze huisartsgeneeskunde liggen in de binding tussen  de huisarts en patiënt en tussen praktijk en patiënt. Huisartsen onderhouden een langdurige vertrouwensrelatie met patiënten en hun gezinnen gedurende de levensloop en bieden daardoor contextgerichte zorg op maat. Om die reden zijn patiënten ingeschreven op naam van een vaste huisarts via het GMD, die hun eerste aanspreekpunt vormt en gids is in de gezondheidszorg. De huisarts coördineert alle medische zorg die patiënten in de eerste en tweede lijn nodig hebben. Hij doet dat in samenspraak met de patiënt, rekening houdend met diens keuzemogelijkheden, eventuele kwetsbaarheid en eigen verantwoordelijkheid.

Vertrouwen

Binnen onze praktijk hebben patiënten liefst te maken met zo min mogelijk verschillende huisartsen, die hun zorg onderling goed afstemmen. De huisarts levert doelmatige, zinnige en zuinige zorg door vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie met een patiënt in gesprek te gaan en niet bij voorbaat elk verzoek te honoreren. De huisarts bespreekt met de patiënt welke zorg het meest adequaat en gewenst is en welke verantwoordelijkheid de patiënt daarbij zelf draagt (‘shared decision making’).

Vanuit het zorgvuldig opgebouwde vertrouwen kunnen onze huisartsen controlerend afwachten (‘watchful waiting’), het zelfmanagement van patiënten en hun omgeving versterken, hen aanmoedigen tot een gezonde leefstijl en onnodig zorggebruik voorkomen. Deze manier van werken draagt bij aan het voorkomen van onnodig medisch ingrijpen en daarmee gepaard gaande schade.

Consulten

De tijd en vorm van de consulten worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt.

Wij geven extra aandacht aan risicopatiënten met beginnende kwetsbaarheid of multi-problematiek, zodat zij samenhangende zorg ontvangen, niet onnodig in de medische zorg rondgaan en er geschikte ondersteuningssystemen ontstaan. Met deze versterking van de coördinatiefunctie van de huisarts wordt veel onnodig zorggebruik in de eerste en tweede lijn voorkomen. Langzaam rollen we ook de hybride consulten uit, indien de gezondheidszorg in die richting zou evolueren.

Zelfmanagement

Wij wijzen patiënten, die dat willen en kunnen, op de mogelijkheden zich aan te sluiten bij (digitale) gemeenschappen van lotgenoten, die de eigen kracht en het zelfmanagement versterken. Onze diëtist, POH, c.q. diabeteseducator, psycholoog en jobcoach vervullen hierin een belangrijke rol.

De 6 pijlers voor Positieve Gezondheid

Sinds 2015 wordt het begrip ‘Positieve Gezondheid’ omarmd.

‘Positieve Gezondheid’: is afgeleid van het nieuwe gezondheidsconcept dat staat voor een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Gezondheid wordt niet meer als een statische conditie beschouwd, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Dit vermogen wordt door patiënten heel relevant gevonden, blijkt uit onderzoek van Huber en Van Vliet. Door de focus te verschuiven en ‘gezondheid’ meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over invulling en preventie van de zorg.

Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES | SpringerLink

De vaste huisartsen van onze patiënten zetten zich in voor persoonlijke continuïteit. Hij of zij heeft de medische eindverantwoordelijkheid voor het zorgplan en stemt goed af met collega-zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, etc.) die een patiënt mee behandelen. Huisartsen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de zorg.

De groeiende groep oudere patiënten (met verschillende complexe problemen) willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Specialistische zorg is steeds meer technisch en hoog complex, waarbij het verblijf van patiënten in het ziekenhuis zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarom versterken huisartsen hun coördinerende en ondersteunende rol voor patiënten die dat structureel of in een bepaalde ziekte-episode nodig hebben. Als spil in het informatieproces rondom de patiënt zorgt de huisarts voor de juiste informatie, op de juiste tijd en plaats en krijgt hij deze van andere behandelaars aangeleverd. Hij is aanspreekpunt voor een adequate informatie-uitwisseling met andere behandelaars en zorgt voor een goed gegevensbeheer in het elektronisch dossier.

Continuïteit van zorg wordt ook gewaarborgd door het gezamenlijk gebruik en beheer van het elektronisch dossier binnen een samenwerkingsverband.

De huisartsenzorg weet zich 7/7 x 24 uur verantwoordelijk voor dringen huisartsgeneeskundige zorg. Door een flexibele organisatie en meerdere openingstijden kan de zorg grotendeels in het lokaal huisartsen samenwerkingsverband worden geboden. De  weekenddiensten worden vanuit de huisartsenwachtpost georganiseerd, met een optimaal gebruik van taakdifferentiatie, -delegatie en -herschikking. Tijdens de week wordt dit verzorgd door een kleiner netwerk van enkele huisartsenpraktijken. In complexe fasen van een ziekteproces tracten de huisartsen hun patiënten zo veel mogelijk persoonlijk te begeleiden.

Op wijkniveau werken onze huisartsen– op basis van gezamenlijk opgestelde richtlijnen en afspraken – samen met andere eerstelijns professionals, zoals apothekers, thuisverpleegkundigen, kinesisttherapeuten en psychologen. Deze samenwerking verloopt het best in een beperkte kring van zorgverleners, die elkaar kennen, weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en elkaar kunnen aanspreken op basis van vertrouwen. Er is geregeld overleg.

Er is nauwe samenwerking met thuisverpleegkundigen, waarmee de keten van ‘care’ en ‘cure’ is gegarandeerd. Hierdoor en dankzij het intensieve gebruik van zorg op afstand door de wijk gerichte teams van verpleegkundigen en verzorgenden kan de oudere, hulpbehoevende patiënt zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Als familiedokter signaleren wij tijdig wanneer patiënten en mantelzorgers extra ondersteuning nodig hebben. Samen met de teams van verpleegkundigen en verzorgenden bevorderen wij de zelfredzaamheid van de patiënt en diens omgeving.

Tweede lijn

In nauwe samenwerking met het ziekenhuis kunnen onze huisartsen met ‘point of care testing’ zelf tests afnemen en de uitslag direct in hun beleid integreren. Onze huisartsen zetten tijdig diagnostiek in, zoals laboratorium- en functieonderzoek en beeldvormende en endoscopische diagnostiek.

Wij, als huisartsen en specialisten, werken op basis van landelijke afspraken nauw samen in transmurale zorgpaden. Om samenhangende en doelmatige zorg te waarborgen blijft – bij verwijzing – de huisarts zoveel mogelijk de zorg voor de patiënt coördineren.

Effectieve preventie draagt bij aan langer gezond leven en voorkomen van verslechtering bij (oudere) patiënten met een al bestaande chronische ziekte. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen kennen hun patiënten, hun achtergrond en levensloop. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om in hun patiëntenzorg extra aandacht aan preventie te besteden.

Zij doen vooral de geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, terwijl de publieke gezondheidszorg met name de universele preventie voor de patiëntenpopulatie voor haar rekening neemt. De huisarts heeft, in samenwerking met andere partijen, een verbindende rol op het terrein van de selectieve preventie door onder meer patiënten te verwijzen en/of motiveren voor speciale preventieprogramma’s en eventueel screeningsprogramma’s uit te (laten) voeren als daarvan de meerwaarde is aangetoond.

Populatiegericht

In samenwerking met collega’s in de wijk en regio richten onze huisartsen hun bijdrage aan populatiegerichte preventie en de volksgezondheid op die zaken waar zij het meeste effect kunnen sorteren.

Door het contact met kinderen en ouders door de tijd heen, heeft de huisarts goed zicht op de context van kind en gezin.

Indien nodig verwijzen huisartsen patiënten naar preventieprogramma’s voor jong en oud, onder meer op het terrein van roken, obesitas en sport en bewegen. De praktijk ondersteuner/verpleegkundige zal hierin een belangrijke rol gaan vervullen.

De Belgische huisartsenzorg behoort internationaal tot de top. Het is de ambitie van de beroepsgroep om kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg te blijven bieden en zo de gezondheid van de hele Belgische bevolking te blijven bevorderen.

Noodzakelijke voorwaarde is een goed kwaliteitsbeleid op verschillende niveaus van de huisartsenzorg. De beroepsorganisaties ondersteunen de professionalisering van de beroepsgroep door de ontwikkeling van standaarden, samenwerkingsafspraken, standpunten en de bevordering van deskundigheid en een goede praktijkvoering. We zijn dus een toekomstgerichte multidisciplinaire praktijk waarin we samen (en ieder afzonderlijk) vooruitblikken en anticiperen op wat er op ons afkomt, maar ook pro-actief innovaties aanjagen en ontwikkelen. We hanteren een outside-inbliik, denken niet alleen in termen van noden en problemen maar ook kansen, die zich nu en straks in de samenleving kunnen manifesteren.

Monitoring en verbetering

Om aan de groeiende zorgvraag dichtbij huis te kunnen voldoen, past de inhoud en organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg zich voortdurend aan.

Onze huisartsenpraktijk werkt continu aan de monitoring en verbetering van de kwaliteit van zorg en praktijkvoering en werkt op enigerlei wijze mee aan onderwijs, onderzoek en innovatie.

Onze huisartsen zorgen niet alleen goed voor hun patiënten maar ook voor het team en voor elkaar. Er is structurele aandacht voor ieders loopbaanontwikkeling.

Elke huisarts werkt structureel mee aan onderwijs, onder- zoek of innovatie.

Visie op stage